Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Deontologische code

Een psycholoog moet zich bij de uitoefening van zijn beroep aan bepaalde regels houden. Om een goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, is een psycholoog gebonden aan de deontologische code* van de Psychologencommissie.

De gedragsregels besloten in de code zijn opgedeeld volgens vijf waarden of principes

Het beroepsgeheim: een psycholoog is gehouden alle informatie die tussen hem en zijn cliënt uitgewisseld wordt geheim te houden. Dit blijft ook zo na het beëindigen van de professionele relatie. Slechts in enkele zeldzame gevallen maakt de wet een uitzondering op deze zwijgplicht.

Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon : een psycholoog dient de rechten van zijn cliënt te respecteren, meer bepaald zijn vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en zijn integriteit.
Een psycholoog moet zorgvuldig te werk gaan en mag u nergens toe dwingen. Als de psycholoog u vraagt iets te doen of te zeggen en u wilt dat niet, hoeft u daar geen gevolg aan te geven.

De verantwoordelijkheid : een psycholoog is, ongeacht zijn arbeidsreglement, verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en de adviezen die hij verstrekt.

De competentie : een psycholoog dient zijn deskundigheid in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Integriteit en eerlijkheid: als beroepsbeoefenaar neemt een psycholoog een onafhankelijke positie in, er is sprake van een strikt beroepsmatig contact.
Hij mag binnen zijn beroepsuitoefening zijn persoonlijke belangen niet bevorderen. Dit principe legt onder andere winstbejag, rolvermenging en publiciteit door psychologen aan banden. Uw psycholoog mag u bijvoorbeeld ook niet vragen werkzaamheden voor hem te verrichten. Omgekeerd is het zo, dat de psycholoog van u mag verwachten dat u hem met respect bejegent en dat u zich aan afspraken houdt.

* Als de deontologische code niet nageleefd wordt kunt u bij de Psychologencommissie klacht indienen.

  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup